2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഇന്ത്യ 7.2 ശതമാനം വളര്‍ച്ച നേടും

ഇന്ത്യ 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 7.2 ശതമാനം വളര്‍ച്ച നേടുമെന്ന് കേന്ദ്ര സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കി.

2017- 18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 6.7 ശതമാനം വളര്‍ച്ചയാണ് രാജ്യം നേടിയത്.കാര്‍ഷിക, ഉല്‍പാദന മേഖലകള്‍ കൈവരിച്ച നേട്ടമാണ് കൂടുതല്‍ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നത്.

കാര്‍ഷിക രംഗം 3.8 ശതമാനവും, ഉല്‍പാദന രംഗം 8.3 ശതമാനവും വളര്‍ച്ചയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

error: This article already Published !!