അതിരന്‍,മനസ്സിന്റെ വനസ്ഥലികള്‍ പ്രശസ്ത നിരൂപകന്‍ രഘുനാഥന്‍ പറളി എഴുതുന്നു

‘The brighter the light, the darker the shadow’ എന്ന വാചകം അഥവാ ആശയം മനശ്ശാസ്ത്ര പഠനങ്ങളുടെ ആചാര്യനായ കാള്‍ യുംഗിന്റേതാണ്. അതേസമയം ആ വാചകം

Read more
error: This article already Published !!