മണപ്പുറം ഫിനാന്‍സിന് ത്രൈമാസലാഭം 198.77 കോടി രൂപ

കൊച്ചി: സ്വകാര്യ പണമ്ടപാട് സ്ഥാപനമായ മണപ്പുറം ഫിനാന്‍സ് ലിമിറ്റഡിന് ജൂണ്‍ 30ന് അവസാനിച്ച ത്രൈമാസത്തില്‍ 198.77 കോടി രൂപ സംയോജിത ലാഭം. മുന്‍കൊല്ലം ഇതേ കാലത്തെക്കാള്‍ 18.72%

Read more
error: This article already Published !!